Carin Schöder

Op de web­si­te van Uniek Spor­ten vind je infor­ma­tie over zowel indi­vi­du­eel spor­ten, team­sport en top­sport voor men­sen met een fysie­ke beper­king. Je kunt zoe­ken naar wat er bij jou in de buurt aan sport te vin­den is en vindt er ook han­di­ge info over sport­hulp­mid­de­len, ver­voer, finan­ci­ën, sport­ac­com­mo­da­ties en sportnieuwtjes.

Carin: #vindikleuk

Sport is een goe­de manier om (weer) ver­trou­wen in je lijf en moge­lijk­he­den te krij­gen. Sport kan je hel­pen om bewe­gings­angst te over­win­nen en te erva­ren wat ondanks fysie­ke beper­kin­gen alle­maal wel kan. Deze posi­tie­ve erva­rin­gen kun­nen je ver­vol­gens ook ver­der hel­pen in de rest van je leven. Onder­zoek laat zien dat wan­neer je ver­trou­wen ervaart in je moge­lijk­he­den het mak­ke­lij­ker is om aan iets nieuws te begin­nen, zoals een klus­je in huis of mis­schien wel die leu­ke baan die je op het oog had.”