Sup­port Maga­zi­ne gaat over leven, wonen en wer­ken met een licha­me­lij­ke beper­king. Maar het is meer dan een tijd­schrift. Via de web­si­te, nieuws­brief en Facebook­pa­gi­na blijf je op de hoog­te van ont­wik­ke­lin­gen vari­ë­rend van de toe­gan­ke­lijk­heid in de Efte­ling tot de nieuw­ste snuf­jes op het gebied van rolstoelen.

Alice: #vindikleuk

omdat het tijd­schrift lek­ker weg leest. Ouder­wets bla­de­ren is in deze digi­ta­le tijd ook wel weer eens fijn. Beken­de en onbe­ken­de Neder­lan­ders ver­tel­len hun ver­haal. Het gaat over zelf­red­zaam­heid, de nieuw­ste tech­nie­ken op het gebied van rol­stoe­len, fiet­sen, auto’s  en pro­the­ses. Maar er staat bij­voor­beeld ook een ver­haal in over een man in een rol­stoel die een wol­ken­krab­ber in Hong­kong beklimt voor een goed doel.

De ver­ha­len van ande­ren kun­nen je inspi­re­ren om te bepa­len wat jij belang­rijk vindt en dit toe te pas­sen in je leven. Het is wel veel gericht op hulp­mid­de­len. Voor mij per­soon­lijk voegt dit wei­nig toe, maar Ingrid van wie ik dit tijd­schrift kreeg, gaf aan dat dit juist de reden is dat zij gea­bon­neerd is. Ze is benieuwd naar de nieuw­ste snuf­jes op het gebied van rolstoelen.

Het is een gezel­lig en lek­ker lees­blaar tijd­schrift spe­ci­aal voor men­sen met een licha­me­lij­ke beper­king. Via de web­si­te, nieuws­brief en Facebook­pa­gi­na vind je soort­ge­lij­ke ver­ha­len en infor­ma­tie. Ook deze zien er mooi, goed en actu­eel uit.

Bekijk het tijdschrift

 

Sup­port Magazine