Carin Schöder

Mijn Leven 2.0 deelt opval­len­de en inte­res­san­te arti­ke­len van ande­ren. In Trouw kwa­men we dit arti­kel tegen waar­in de archi­tect Ed. Bij­man ver­telt over zijn vak. Waar hij zich eer­der pro­beer­de te hou­den aan de mini­ma­le regels van toe­gan­ke­lijk­heid is het cre­ë­ren van toe­gan­ke­lijk­heid nu zijn mis­sie gewor­den. Hij heeft een eigen archi­tec­ten­bu­reau opge­richt en hij pre­sen­teert zich nu als spe­ci­a­list in ‘rol­s­toelar­chi­tec­tuur’.

Carin: #vindikleuk

Ed heeft van zijn beper­king een spe­ci­a­lis­me gemaakt. Hij ont­werpt nu hui­zen voor men­sen met een beper­king die zowel han­dig als mooi zijn. Daar­naast gebruikt hij zijn erva­rings­des­kun­dig­heid om het onder­werp toe­gan­ke­lijk­heid bij zijn beroeps­groep op de agen­da te zet­ten. Door zijn per­soon­lij­ke ver­haal te ver­tel­len sti­mu­leert hij ande­re archi­tec­ten om hun cre­a­ti­vi­teit en ken­nis in te zet­ten voor mooie en slim­me oplos­sin­gen voor de toe­gan­ke­lijk­heid van gebou­wen. Hij wijst zijn beroeps­groep op de moge­lijk­he­den die juist zij heb­ben om een bij­dra­ge te leve­ren aan een goed leven met meer regie voor men­sen met een fysie­ke beperking.”