Bij het Cen­trum voor levens­vra­gen kan je terecht met vra­gen over het leven. Na een tele­fo­ni­sche inta­ke word je aan een pro­fes­si­o­ne­le gees­te­lijk ver­zor­ger gekop­peld. Deze luis­tert zon­der te oor­de­len en zoekt met jou naar hou­vast en zin van leven. De mede­wer­kers bezoe­ken je thuis. Je kan 3 tot 5 keer (kos­te­loos) een gesprek heb­ben. De gesprek­ken zijn kos­te­loos als je ouder dan 50 jaar bent of als je ter­mi­naal ziek bent.

Alice: #Vindikleuk

“Gesprek­ken met een gees­te­lijk ver­zor­ger waren tot voor kort alleen beschik­baar voor men­sen die in een zie­ken­huis of ver­pleeg­huis ver­blij­ven. Nu is het er ook voor men­sen die thuis zijn en levens­vra­gen heb­ben. Zelf dacht ik boven­dien dat con­tact met een gees­te­lijk ver­zor­ger alleen iets is voor men­sen die gelo­vig en ter­mi­naal ziek zijn, maar dat is niet zo. Ieder­een kan er terecht die de bakens moet ver­zet­ten. Dit kan, lijkt mij, heel hel­pend zijn. Ik weet immers uit eigen erva­ring hoe belang­rijk je men­ta­le gesteld­heid is voor het vorm­ge­ven van je leven met een fysie­ke beper­king. Een men­ta­le bar­ri­è­re kan fysiek her­stel zelfs in de weg staan.”

Meer info op de website

Op de web­si­te van Cen­trum voor levens­vra­gen Eem­land kan je meer infor­ma­tie vin­den over de manie­ren waar­op ze je kun­nen helpen.