Van 11 t/m 13 april vin­den in de jaar­beurs in Utrecht de Vei­ne­DA­GEN plaats. Dit is het groot­ste eve­ne­ment in Neder­land voor men­sen met een beper­king en ieder­een om hen heen. De Sup­port­beurs (voor vol­was­se­nen), de Vei­ne­DA­GEN (voor kin­de­ren) en de Zie­Zo­beurs (voor jong en oud met een visu­e­le beper­king) gaan van­af nu samen ver­der onder één naam: de VeineDAGEN.

Anne: #vindikleuk

“omdat je er aller­lei infor­ma­tie vindt over hulp­mid­de­len en nieu­we ont­wik­ke­lin­gen van alle orga­ni­sa­ties en leve­ran­ciers die je maar kunt beden­ken. Het sluit mooi aan bij Mijn Leven 2.0, want het draait alle­maal om inspi­ra­tie voor een pret­tig leven met een ziek­te of beper­king. De beurs is heel breed en je vindt er van alles: aan­pas­sin­gen, rei­zen, hobby’s en twee dating­bu­reaus. Er zijn work­shops en lezin­gen en je kunt nieu­we spor­ten uit­pro­be­ren, bij­voor­beeld hard­lo­pen met een bud­dy als je blind bent zoals ik. Ik heb er de vori­ge keer de Orcam Read ont­dekt, een hulp­mid­del zo groot als een mar­keerstift waar­mee ik in één keer twee blad­zij­den van een boek kan laten voor­le­zen. Niet goed­koop maar het geeft mij veel tijd­winst dus ik ben er heel blij mee. Het mooie is dat je din­gen eerst kunt uit­pro­be­ren om te erva­ren of het echt iets voor je is.

Ik raad je wel aan voor­af te bekij­ken wel­ke stands je wilt bezoe­ken want het kan erg druk wor­den met al die men­sen met rol­stoe­len, loop­hulp­mid­de­len en hulp­hon­den. Ik kies zelf meest­al twee of drie stands uit waar ik in elk geval heen wil en wat ik ver­der tegen­kom is mee­ge­no­men. Er zijn veel men­sen die je wil­len hel­pen je weg te vin­den en er zijn ook rus­t­ruim­tes om even bij te komen. Ik hoop je daar te ontmoeten!

QR-code naar aanmeldformulier VeineDAGEN

Zien we je daar??

Van 11 t/m 13 april zijn wij samen met onze vrij­wil­li­gers aan­we­zig met een eigen stand (num­mer C‑07). We zou­den het super­leuk vin­den om je per­soon­lijk te ont­moe­ten! Je her­kent ons aan de beken­de groe­ne kleur en Super­duo zorgt voor een ludie­ke vorm­ge­ving met gespreks­op­drach­ten. Toe­gang is gra­tis maar wel voor­af aan­mel­den!