#alicevindtleuk

Website ‘Eelke droomt’ maakt zoektocht naar rolstoeltoegankelijk verblijf makkelijker

De web­si­te ‘Eel­ke droomt’ is de per­soon­lij­ke site van Eel­ke Kel­der­man. Ze maakt zelf gebruik van een elek­tri­sche rol­stoel van­we­ge een spier­ziek­te. Ze ver­za­melt bij­zon­de­re hotels en B&B’s voor­al in Neder­land en Bel­gië, waar ook aan men­sen in een rol­stoel gedacht is.  Bij een aan­tal adres­sen heeft ze zelf over­nacht. Deze zijn her­ken­baar aan de rode stem­pel “Eel­ke heeft hier heer­lijk gedroomd”. Daar waar ze niet zelf geweest is, omschrijft ze de indruk die ze via de web­si­te, mail of tele­fo­nisch krijgt. Eel­ke heeft ook een Facebook­pa­gi­na. Daar vind je leu­ke uit­tips, mooie B&B’s in het bin­nen- en bui­ten­land en veel meer nieuws over toe­gan­ke­lijk reizen.

Alice: #vindikleuk

Omdat het de zoek­tocht naar een rol­stoel toe­gan­ke­lijk ver­blijf ver­ge­mak­ke­lijkt. Het kan frus­tre­ren, en de voor­pret beder­ven als je daar zelf naar op zoek moet gaan. Het is vaak zoe­ken naar een speld in een hooi­berg. Eel­ke heeft inmid­dels via haar web­si­te, maar ook via haar Facebook­pa­gi­na een gro­te selec­tie van meer dan 100 adres­sen gemaakt in voor­al Neder­land en Bel­gië. Wat ik ook goed vindt, is dat gebrui­kers ook hun eigen erva­ring met een hotel of B&B kun­nen ach­ter­la­ten. Samen weten we meer.

Fij­ne vakan­tie alvast!

Bekijk de website

Eel­ke droomt