Mary (54 jaar) uit Amers­foort leeft al lang met ver­schil­len­de chro­ni­sche aan­doe­nin­gen. Lan­ge- afstands fiets­toch­ten zijn haar lust en haar leven, maar is dat op dit moment nog haal­baar? Ze ver­telt het in dit gastblog.

Mary: “Deze dagen speelt de slo­gan ‘opge­ven is geen optie’ door mijn hoofd”. De slag­zin is hét mot­to van het sport­eve­ne­ment Alpe d‘HuZes, waar­bij geld wordt inge­za­meld voor onder­zoek naar kan­ker. Jaar­lijks beklim­men 5000 deel­ne­mers onder dit mot­to op één dag fiet­send of lopend de berg Alpe d’Huez. Ik besluit deze week mijn geplan­de fiets­tocht voor sep­tem­ber — Livor­no-Flo­ren­ce-Assi­si-Rome — los te laten, omdat mijn lijf méér dan moe is. Geef ik nu op óf geef ik me over aan het leven van dit moment?

Door­zet­ten en niet opge­ven maar vol­hou­den zijn karak­ter­ei­gen­schap­pen die mij — als mens met een chro­nisch ziek lijf — al 25 jaar goed van pas komen. Het vraagt kracht en uit­hou­dings­ver­mo­gen om er na een zoveel­ste ope­ra­tie of teleur­stel­len­de uit­slag tóch weer voor te gaan. Al een kwart­eeuw leef ik met chro­ni­sche, pro­gres­sie­ve aan­doe­nin­gen en daar heb je een top­sport­men­ta­li­teit voor nodig! Op wils­kracht kom ik veel ‘ber­gen’ over en beleef daar­náást veel prach­ti­ge fiets­rei­zen in Euro­pa. Ergens voor kun­nen gáán geeft rich­ting aan je leven.

Afge­lo­pen mei ver­trok ik voor twee weken fiets­va­kan­tie door eigen land. Graag wil­de ik nog 900 km van de Ron­de van Neder­land rij­den. Een afwis­se­len­de tocht door vijf pro­vin­cies, van Lim­burg tot aan de Noord-Hol­land­se kust. Tij­dens de voor­be­rei­dings­pe­ri­o­de is mijn gezond­heids­si­tu­a­tie niet best én vlak voor ver­trek komt daar de dra­ma­tisch slech­te uit­slag van een scan bij. Maar ik heb een doel: de twee­de helft van de ron­de langs de gren­zen van Neder­land. En belang­rij­ker nog, leren leven bij de dag, opla­den en genie­ten van het onder­weg zijn! Een ande­re uit­da­ging dan het leve­ren van een sportprestatie.

Mijn behan­de­laars én ikzelf zijn posi­tief ver­rast dat het me lukt díe droom te ver­we­zen­lij­ken. Een jaar har­t­re­va­li­da­tie is eraan voor­af gegaan, maar het is alle­maal niet voor niets. Met fles­jes medi­sche drink­voe­ding in de fiets­tas ver­trek ik. Want als je spijs­ver­te­ring naar de knop­pen is, heb je een ande­re vorm van brand­stof nodig om die kilo­me­ters weg te kun­nen trap­pen. Dit keer geen tent mee, maar over­nach­ten bij gast­adres­sen. Het zijn alle­maal aan­pas­sin­gen die ik doe, om mijn droom rea­li­se­ren. Dat ik zó intens heb kun­nen genie­ten van deze reis is mijn groot­ste overwinning!

En dan zit je in een ‘win­ning mood’ en durft zélfs plan­nen te maken voor een tocht door Ita­lië. Pakt de trai­nin­gen weer op en focust je op een nieuw avon­tuur. ‘Zolang het nog kan, moet ik het maar dóén’, denk je. Maar m’n lijf gaat ver­der ach­ter­uit, dat voel ik aan alles. Iede­re dag wordt een uit­da­ging wan­neer eten en sla­pen niet meer van­zelf gaan. De scan­uit­slag ís al rea­li­teit: toe­ne­men­de pijn en ver­de­re ver­stij­ving. Je kunt nog zo intens wen­sen, maar hier helpt géén posi­tie­ve mind­set aan! Ik wor­stel, maar wil niet ten kos­te van álles gaan; niet wéér de schou­ders eron­der en vol­hou­den … Ita­lië was een rich­ting, maar nu is het tijd voor een ande­re koers.

Met de beslis­sing de tocht voor nu te annu­le­ren, voel ik rust en ruim­te; het is goed. Afscheid nemen van een droom is ‘ja’ zeg­gen tegen de wer­ke­lijk­heid. En met het bij­stel­len van mijn plan­nen heb ik geluk­kig genoeg erva­ring! Laat ik me uit­no­di­gen om een nieuw pad te ont­dek­ken? Lief zijn voor dit uit­ge­put­te lijf, rust nemen en hulp vra­gen. Er ont­staat een ande­re ener­gie, één die ook zin heeft om iets nieuws te pro­be­ren. Een cur­sus pot­ten­bak­ken bij­voor­beeld en mis­schien wel het schrij­ven van een boek. Geen weer­stand meer bie­den aan het leven, maar mee­be­we­gen met het hui­di­ge moment. Als dat niet grens­ver­leg­gend en avon­tuur­lijk is!”

Mary Hogen­kamp

PS. Leven met een ziek­te of han­di­cap vraagt Levens­kunst 2.0. Vind je het leuk om hier eens met ande­ren erva­rin­gen over uit te wis­se­len? Mijn Leven 2.0 orga­ni­seert meet-ups over Levens­kunst 2.0. Kom ook!