Het over­lij­den van Marc de Hond was voor mij aan­lei­ding om terug te kij­ken naar zijn TED­talk over veer­kracht. Hij zei daar­in: “Toen ik ver­lamd raak­te, ont­dek­te ik — naast ver­driet en rouw — ook een kant van mezelf die ik niet ver­wacht had. Ik ont­dek­te het meest indruk­wek­ken­de over­le­vings­me­cha­nis­me van de mens: het ver­mo­gen van lichaam en geest om zich aan te pas­sen aan gro­te veranderingen.”

Rosanne: #vindikleuk

omdat Marc van mening is dat iederéén dit ver­mo­gen heeft, maar dat je dat pas merkt als er aan­spraak op gedaan wordt door extre­me omstan­dig­he­den, bij­voor­beeld als je ziek wordt. Er zijn vol­gens Marc drie fac­to­ren die hier­bij een rol spe­len: een von­kje opti­mis­me, de bereid­heid er tijd en inspan­ning in te ste­ken en tot slot de steun van ande­ren. Hier­mee lukt het ieder­een om zich aan gro­te ver­an­de­rin­gen aan te pas­sen of om een ander bij­zon­der doel te bereiken.

Mooi vind ik ook dat hij zo eer­lijk ver­telt dat hij de eer­ste vier jaar na zijn onge­luk over­tuigd was dat hij weer ging lopen en daar later toch van terug­kwam. Hij merk­te name­lijk dat hij zich­zelf eigen­lijk juist terug­hield door op dat lopen te blij­ven focus­sen. Het kost­te hem heel veel moei­te, ter­wijl hij intus­sen heel goed had leren rol­stoel rij­den. Dit geeft zo mooi aan dat er geen een­vou­dig ‘recept’ is voor het omgaan met een ziek­te of beper­king, maar dat het een pro­ces is wat ieder voor zich moet door­ma­ken. Waar­bij je je natuur­lijk wél kunt laten inspi­re­ren door ande­ren die iets ver­ge­lijk­baars mee­ma­ken, zoals Marc.

Bekijk de TEDtalk