Bepaal de leuk­fac­tor! Deze tip geeft Carin, mijn com­pag­non en psy­cho­loog, vaak aan haar cli­ën­ten die moe­ten leven met een ziek­te of beper­king. Ze advi­seert daar­mee om juist ook leu­ke din­gen te doen, want leuk draagt bij aan een pret­tig leven. Deze tip zet mij aan het den­ken over mijn eigen leven: Hoe goed ben ik eigen­lijk in het pri­o­ri­teit geven aan de leukfactor?

Ik heb migrai­ne en dat wil zeg­gen dat ik best veel tijd ziek in bed door­breng. In die tijd blijft er vanal­les lig­gen. Let­ter­lijk: het huis wordt rom­me­lig en de was sta­pelt zich op. Ook het werk stag­neert: mail­tjes wor­den niet beant­woord en taken blij­ven lig­gen. Uiter­aard ga ik ook geen leu­ke din­gen doen, dus ik bel bij­voor­beeld een eet­af­spraak af.

Na een dag of 2 zakt de erg­ste hoofd­pijn meest­al en wordt het malai­se gevoel min­der. Het eer­ste dat ik dan ga doen, is een was­je of een mak­ke­lijk taak­je van mijn to-do lijst. Iets nut­tigs dus. Dat vind ik pret­tig. Ik vind het fijn dat dat lukt, dat ik wat ver­lo­ren tijd inhaal en de boel weer wat beter onder con­tro­le en op orde krijg, maar eer­lijk gezegd ben ik vaak ook uit­ge­put. Toch zal ik dan nooit de tijd nemen om te ont­span­nen of iets doen dat ik alleen maar leuk vind. Immers ik heb net 2 dagen in bed gele­gen. Dat voelt als tijdverspilling.

Als ik Carin vraag wat zij hier­van vindt, zegt ze: “Het is niet gek dat je je beter voelt als je iets nut­tigs doet, maar ver­geet niet, leuk is ook nut­tig. Geen tijd­ver­spil­ling of flau­we­kul. Twee dagen in bed lig­gen eist men­ta­le tol. Met posi­tie­ve ener­gie kan je weer bij­tan­ken, een buf­fer­tje opbou­wen. Inves­te­ren in ‘leuk’ en ‘fijn’ als je iets man­keert is nog belang­rij­ker dan wan­neer je fit en gezond bent.”

Ik neem haar advies ter har­te en wil hier beter op gaan letten.

De afge­lo­pen dagen krijg ik die kans. Het is weer zover en ik lig met migrai­ne in bed en op de bank. Gis­ter­och­tend voel­de ik me wat beter en besluit, in plaats van iets nut­tigs te doen, een rond­je te gaan fiet­sen. Lek­ker de wind in mijn haren. Heerlijk!
Tij­dens het fiet­sen belt een vrien­din en ik ver­tel haar tevre­den dat ik een the­ra­peu­tisch rond­je fiets in de hoop zo snel moge­lijk weer pro­duc­tief te zijn. Haar reac­tie: Je kan toch ook gewoon een rond­je fiet­sen omdat het leuk is?
Ik grin­nik en voel me betrapt. Heb ik er toch weer iets nut­tigs van weten te maken!

Mia Wil­lems

PS. De tip ‘bepaal de leuk­fac­tor’ is onder­deel van onze onli­ne mini-coa­ching ‘stap in je leven 2.0′. De coa­ching waar­mee we men­sen met een ziek­te of een beper­king wil­len onder­steu­nen bij cree­ren van een (nog) pret­ti­ger leven. Benieuwd? Bekijk de coa­ching.