Hoe kun­nen psy­cho­lo­gen en coa­ches bij­dra­gen aan een pret­tig leven? Redac­teur Eel­ke Kel­der­man gaat op onder­zoek. Deze keer boek­te ze een ‘inspi­ra­tie­ses­sie’ op ons eigen plat­form bij erva­rings­des­kun­di­ge Het­ty Buist, dus we zijn extra benieuwd… 

Klok­slag drie uur log ik in via de toe­ge­stuur­de zoom­link. Ik had Het­ty al op een film­pje gezien en her­ken haar vrien­de­lij­ke, zach­te blik. Na wat ‘bin­nen­kom-praat’ gaat Het­ty van start. “Je hebt je gemeld voor een inspi­ra­tie­ses­sie, dus ik denk dat je ergens in je leven een ziek­te of beper­king hebt gekre­gen, wil je daar wat over ver­tel­len?” Kort beschrijf ik mijn aan­ge­bo­ren spier­ziek­te en het ver­loop daar­van. “Oké, dan heb ik een beeld van dit deel van je leven, want je leven is natuur­lijk meer dan dat,” zegt Hetty.

Tij­dens een inspi­ra­tie­ses­sie wis­sel je idee­ën uit met iemand die ook leeft met een ziek­te of beper­king. Samen kijk je hoe je jouw leven pret­ti­ger kunt maken. Bewe­zen is dat een fijn leven door­werkt op je gezond­heid. Het geeft ener­gie waar­mee je kan bij­tan­ken en een buf­fer­tje kan opbou­wen voor wan­neer er tegen­slag komt.

Erva­rings­des­kun­di­ge Het­ty: “Ik vind het leuk om iemand op weg te hel­pen om weer meer lol in het leven te krij­gen. Dat kan op aller­lei vlak­ken, mis­schien wil je min­der stress, meer con­tact met ande­ren of (ander) werk oppak­ken. Er hoort ook een e‑boekje bij de ses­sies. Je volgt een sim­pel drie-stap­pen­plan. Bepaal je rich­ting, dat is stap 1, en ga dro­men over wat jij leuk vindt. Stap 2: maak een actie­plan. Stap 3: voer je plan uit. Er staan voor­beel­den en deel­vra­gen bij om je op weg te hel­pen en het zo con­creet moge­lijk te maken. Dit kun je alleen doen, maar je kunt er dus ook gra­tis hulp bij krij­gen van mij of mijn col­le­ga Geert. Meest­al komen we een heel eind in drie onli­ne sessies.”

Een leuk leven

Het­ty kreeg op jon­ge leef­tijd bot­kan­ker en haar arm moest geam­pu­teerd wor­den. Ze is getrouwd en haar 22-jari­ge doch­ter is vorig jaar het huis uit gegaan. Na een aan­tal jaren als psy­cho­loog en hap­to­the­ra­peut gewerkt te heb­ben, is ze nu buurt­net­wer­ker in Amers­foort. “Het is ook wel eens anders geweest, maar nu kan ik vol­mon­dig zeg­gen dat ik een leuk leven heb. Daar­om ben ik gevraagd als erva­rings­des­kun­di­ge. Het maakt mij niet uit wel­ke kant iemand opgaat, als die­ge­ne maar iets gaat doen waar hij of zij blij van wordt. Vaak gaat het ook om jezelf toe te staan leu­ke din­gen te doen. Dus, dat gezegd heb­ben­de, waar word jij blij van Eelke?”

Het valt even stil. Waar word ik blij van? Die vraag spookt vaker door mijn hoofd de laat­ste tijd. Ik ver­tel dat ik wel veel ‘moet’. “Er lijkt maar geen ein­de aan mijn to-dolijst te komen. Aan­ge­zien ik ben opge­groeid met het idee dat je eerst doet wat moet en er daar­na pas tijd is voor leu­ke din­gen, voel ik me vaak onrus­tig als ik loop te lanterfanten.”

Lummeltijd

Het­ty: ”Men­sen met een han­di­cap of chro­ni­sche ziek­te heb­ben vaak meer te rege­len, maar het lijkt wel of zij zich­zelf ook nog eens min­der ple­zier of lum­mel­tijd gun­nen. Ik zie ook vaak een enor­me bewijs­drang, en het jezelf steeds weer ver­ge­lij­ken met anderen.”

Dat her­ken ik: “En dan ver­ge­lijk ik mezelf ook het liefst met een vrien­din die ener­gie voor tien heeft,” zeg ik lachend. Het­ty: “Tevre­den zijn met wie je bent, dat is een kunst en leer je niet in een dag. Mij helpt het mezelf toe te spre­ken. ‘Nee, ik hoef mezelf niet te ver­ge­lij­ken met die ander’. Soms is iets een gewoon­te. Maar iets dat je hebt aan­ge­leerd kan je ook afle­ren en anders doen.”

Het­ty ver­telt me natuur­lijk niks nieuws. “Wat is vol­gens jou het groot­ste obsta­kel bij het ver­an­de­ren van gedrag?” vraag ik daar­om aan haar. “Je eigen over­tui­ging dat het je niet zal luk­ken om din­gen anders te doen. Gedrag ver­an­de­ren is niet moei­lijk. De over­tui­ging dat je iets niet kan of dat iets niet hoort, dat stem­me­tje in je hoofd de mond te snoe­ren, dát is lastig.”

Actieplan

“Oké, meer lol en min­der moe­ten! Hoe ga ik dat doen?” Hoop­vol kijk ik Het­ty aan. Het­ty: “Ik heb ver­schil­len­de oefe­nin­gen om je fan­ta­sie te prik­ke­len en hel­der te krij­gen wat jou blij maakt of inspi­reert. Het hoeft ook echt niet groots en mee­sle­pend te zijn. Een kof­fie met opge­schuim­de melk voor jezelf maken, de poes op schoot, een wan­de­lin­ge­tje door de tuin. Als je daar tijd voor neemt en er meer bewust van geniet, word je leven ook leuker.”

Na mijn ken­nis­ma­king met Het­ty bekijk ik het e‑book. Ik vind daar een voor­beeld in van Mia. Ze wil meer ont­span­nen en als kind vond ze het fijn om te teke­nen, dat gaat ze nu weer doen. Het actie­plan is sim­pel. Teken­spul­len kopen en ‘teke­nen’ komt een aan­tal keer per week in haar agen­da. Direct na het ont­bijt, een half uur. Wat een idee! Dus niet wach­ten met teke­nen tot­dat al de to-do’s zijn afge­vinkt! Hetty’s laat­ste woor­den tij­dens de ses­sie komen ook weer naar boven. Stel je jezelf op de eer­ste plaats of ben je het sluitstuk?

Tekst en illu­stra­ties: Eel­ke Kelderman

Steun bij je leven 2.0

Je kunt een (gra­tis) inspi­ra­tie­ses­sie aan­vra­gen via de web­si­te van Mijn Leven 2.0. Je kunt ook zelf aan de slag met ons onli­ne pro­gram­ma Stap in je leven 2.0 (ook gra­tis). Zet een eer­ste stap!