Wandel.nl is een ini­ti­a­tief van de Konink­lij­ke Wan­del­bond, de groot­ste wan­del­or­ga­ni­sa­tie van Neder­land. Zij wil­len zoveel moge­lijk men­sen inspi­re­ren, moti­ve­ren en onder­steu­nen om in bewe­ging te komen via wan­de­len. Ook men­sen waar­voor het min­der voor de hand ligt dat ze gaan wan­de­len, zoals men­sen in een rol­stoel, met reu­ma en met een visu­e­le beper­king.

Alice: #vindikleuk

Omdat het zo fijn is dat er reke­ning wordt gehou­den met men­sen waar­voor het niet van­zelf­spre­kend is om op deze manier lek­ker bui­ten te zijn en te genie­ten van de natuur. Wan­del­rou­tes voor spe­ci­a­le doel­groe­pen zijn vaak las­tig te vin­den, dus een over­zicht is wel­kom. Het helpt om direct aan de wan­del te gaan.
Zelf wan­del ik ook graag. Dat lukt met mijn beper­king best goed als ik dat niet te vaak en te lang doe. Ik zou het enorm mis­sen als dit niet meer zou kunnen.
Dus…….kom mee naar bui­ten allemaal!