Redac­teur Eel­ke Kel­der­man zoekt coa­ches en psy­cho­lo­gen uit de sup­port-zoe­ker op in hun prak­tijk. Deze keer blijft Eel­ke thuis en volgt de onli­ne­trai­ning ‘Ver­min­der je pijn, met behulp van je brein’, ont­wik­keld door gezond­heids­zorg­psy­cho­loog Anne­ma­rie­ke Fleming.

“Als er iets is wat men­sen met pijn niet wil­len horen is het ‘Leer er maar mee leven’ of ‘Het zit tus­sen je oren’.” Anne­ma­rie­ke kijkt mij in ses­sie 1 met hel­de­re ogen en een vrien­de­lijk gezicht van­af mijn scherm aan. Ze ver­volgt: “Ik ben Anne­ma­rie­ke Fle­ming, gezond­heids­zorg­psy­cho­loog en auteur van het boek Pijn en je brein. Als je je pijn beter gaat begrij­pen dan wordt die als min­der bedrei­gend erva­ren en kan ook de pijn­in­ten­si­teit naar bene­den gaan. Stap voor stap gaan we jou daar­bij in deze trai­ning helpen.”

Waar bestaat de training uit?

Film­pjes, kor­te dui­de­lij­ke tek­sten, opdrach­ten en oefe­nin­gen wis­se­len elkaar in vijf ses­sies van onge­veer een uur af. Je bent lan­ger met de trai­ning bezig als je de rust­pe­ri­o­de en het opbouw­sche­ma volgt. De gerust­stel­len­de toon en inhoud stemt mij direct hoop­vol. Zou ik dan toch iets kun­nen doen aan de pijn in mijn nek? Het kost mij in ieder geval geen moei­te de trai­ning te vol­gen, al ligt het infor­ma­tie­ni­veau best hoog. Maar ik snap beter wat mijn lichaam mij te ver­tel­len heeft.

Pijneducatie

Door mijn lief ook te ver­tel­len wat ik alle­maal leer, her­haal ik de stof nog eens. Over het stress­res­pons­sys­teem, de actie- ver­sus her­stel­mo­dus, ver­hoogd cor­t­i­sol en de gevol­gen daar­van, het (para)sympathisch zenuw­stel­sel, een uit­ge­put­te bat­te­rij en opbouwschema’s … Wist je dat pijn het zenuw­stel­sel soms fysiek ver­an­dert en het brein daar­door con­ti­nue geprik­keld blijft? Of dat her­in­ne­rin­gen het pijn­sys­teem, soms zelfs met een ech­te ont­ste­kings­re­ac­tie, kun­nen acti­ve­ren zon­der dat er op de pijn­plek zelf (nog) iets aan de hand is. Pijn die echt fysiek is maar dus wel tus­sen je oren zit. Boei­end toch?

Rust en daarna weer opbouwen

Na ses­sie drie ’Hoe je echt rust krijgt’, zeg­gen mijn vriend en ik te pas en te onpas iets als ‘dan ga ik zo even plat’ of ‘zul­len we nog even plat?’. Het is gek­sche­rend bedoeld, want een reis­je naar Leu­ven laat nu niet toe dat ik om de twee uur een kwar­tier ga lig­gen. Maar ik ben vast­be­ra­den dit wel snel een week in te plan­nen. Het is onder­deel van de trai­ning. Ik pro­beer het, als het wel kan, al is het maar even vijf minu­ten ach­ter­over in mijn rol­stoel. Ik voel hoe las­tig ik het vind. Tijd maken en ont­span­ning toe­la­ten, het zit niet in mijn sys­teem. Ik begin te snap­pen dat ik mijn lijf op deze manier uit­ge­put heb. Mijn accu laadt al een hele tijd niet goed meer op. Maar ik begrijp nu wat ik anders kan doen en waar­om. En dat over­dag rus­ten niet voor altijd nodig is maar nu wel, om mijn sym­pa­thisch zenuw­stel­sel tot rust te krij­gen en mijn accu weer eens echt vol te laden. Daar­na kan het opbou­wen van meer bewe­gen beginnen.

Gedachtevirussen

In de laat­ste ses­sie komen de zoge­naam­de ‘gedachte­vi­rus­sen’ voor­bij. De term komt van de Austra­li­sche pijn­pro­fes­sor Mose­ley. Hij ont­dek­te dat onze gedach­ten ware ‘virus­sen’ kun­nen wor­den en een gro­te rol spe­len bij het ont­staan en aan­hou­den van pijn. Op mijn scherm ver­schijnt een heel rij­tje gedachte­vi­rus­sen. Wel­ke her­ken jij? ‘De dok­ter denkt dat ik mij aan­stel’ of ‘Door de pijn ben ik een waar­de­lo­ze part­ner of col­le­ga’, en ‘Als ik over­dag ga lig­gen, ben ik een lui var­ken’. Bij het laat­ste begin ik eerst te lachen maar het gaat over in hui­len. Ja. Die gedach­te ken ik maar al te goed. De vol­gen­de opdracht is om alter­na­tie­ve gedach­ten te vor­men. Dus geen lui var­ken meer, maar ‘Als ik over­dag ga lig­gen, zorg ik goed voor mezelf.’

Prettiger leven

Inmid­dels ben ik een paar weken ver­der. De trai­ning glipt een beet­je weg. Toch voel ik een ver­an­de­ring. Ik gun mijn lichaam een rus­ti­ge peri­o­de en hoor haar sig­na­len. De len­te­zon ver­warmt mijn lijf en ik rom­mel wat in mijn tuin. Ik pak vaker een kus­sen om even ach­ter­over te lig­gen. Het is even zoals het is.

Tekst en illu­stra­tie: Eel­ke Kelderman

Annemarieke Fleming psycholoogLees ook het interview met Annemarieke Fleming

Na afloop van de trai­ning spreekt Eel­ke met Anne­ma­rie­ke Flem­ming, gezond­heids­psy­cho­loog en (mede)ontwikkelaar van de trai­ning. Zij kreeg zelf te maken met post-covid en ern­sti­ge ver­moeid­heid en schreef daar ook een boek over. Lees het interview.

Steun bij je leven 2.0

Je vindt de trai­ning ‘Ver­min­der je pijn, met behulp van je brein’ in de sup­port-zoe­ker. Het is een trai­ning van de Aca­de­my van Psy­cho­lo­gie Maga­zi­ne. Als je je aan­meldt krijg je tot 1 juli 10% kor­ting met de code MINDERPIJN10 (nor­ma­le prijs € 55).

Heb je meer behoef­te aan een gesprek of indi­vi­du­e­le bege­lei­ding, kijk dan eens in de sup­port-zoe­ker.