“Iede­re uit­a­de­ming is een kans om los te laten en ver­der te dalen.” zegt de yoga­do­cen­te kalm. Van­och­tend werd ik beroerd wak­ker, met pijn aan de lin­ker­kant van mijn hoofd die uit­straalt naar mijn schou­der. Mijn nek kraakt en ik besluit, zoals ik vaker doe, een onli­ne yogales te vol­gen. Als ik aan het half uur­tje begin, twij­fel ik sterk of ik het vol zal hou­den. Ik neem me voor om in ieder geval 10 minu­ten mee te doen. Ik adem in en ik adem uit en wat blijkt, de yoga lukt. Ster­ker nog, ik knap op.

Voor mij als mens met migrai­ne, doet diep ade­men en rus­tig door­gaan met de yoga-oefe­nin­gen vaak won­de­ren voor mijn hoofd. Maar nu ik erover nadenk werkt door­a­de­men en rus­tig door­gaan ook goed in mijn leven in het alge­meen. Zo zat ik er jaren gele­den flink door­heen op mijn werk. Ik had een leuk idee, maar moest geld gene­re­ren om het te rea­li­se­ren. De geëi­gen­de weg was sub­si­die aan­vra­gen. Helaas, de ene na de ande­re aan­vraag werd afge­we­zen en ik baal­de en wil­de ermee stop­pen. Thuis klaag­de ik gefrus­treerd bij mijn vriend en vroeg hem: “Wat zal ik doen?”. “Gewoon rus­tig door­gaan,” gaf hij als advies. Door­a­de­men dus. En dit werk­te. Sub­si­die luk­te niet, maar er kwam iemand op mijn pad die zijn eigen tijd wil­de inves­te­ren, het bedrijf van een enthou­si­as­te col­le­ga doneer­de een geld­be­drag en zo kon­den we het pro­ject toch starten.

Die­per ademen
Door­a­de­men en gestaag door­gaan werkt dus, maar er is meer. Tij­dens de yoga merk ik dat, als ik — ondanks de pijn — die­per adem, mijn spie­ren ont­span­nen en net iets ver­der wor­den opge­rekt dan ik dacht dat moge­lijk was. En juist dan zakt de pijn vaak. Als­of door het diep ade­men de door­bloe­ding op gang komt en meer bewe­ging moge­lijk wordt.
Ook in het leven in het alge­meen pas ik dit prin­ci­pe van ‘die­per ade­men’ toe. Ik heb de nei­ging om bij tegen­slag te stop­pen en op te geven, maar als het lukt om juist dan rus­tig in bewe­ging te blij­ven, dan blijkt er vroeg of laat een nieu­we moge­lijk­heid of een oplos­sing op mijn weg te komen. Vaak een­tje die ik eer­der niet had gezien.

Ik rek de boel dus lek­ker nog net iets ver­der op. Wat doe jij?

Mia Wil­lems

PS. ook behoef­te aan onli­ne yoga? Dit is een van mijn favo­rie­ten: yoga/pilates com­bi met Floor