Als mens met migrai­ne is het voor mij de uit­da­ging om tel­kens weer de balans te zoe­ken tus­sen werk en ont­span­ning. Doe ik dat niet dan heb ik geheid meer last van mijn hoofd. Begin vorig jaar was het druk, de balans was zoek en ik was toe aan meer ont­span­ning. Ook wil­de ik cre­a­tief bezig zijn. Teke­nen leek mij ide­aal hiervoor.

Dus, geheel in lijn met onze eigen onli­ne mini-coa­ching ‘stap in je leven 2.0’, maak­te ik een con­creet actie­plan en besloot in de och­ten­den na het ont­bijt 10 minu­ten te gaan teke­nen. Ik schaf­te mooie teken­spul­len aan en bedacht wat mij zou kun­nen hel­pen om mijn plan echt uit te voe­ren, ook als het las­tig wordt. Klaar voor de start dus.

Ik ging tekenen.

Al vrij gauw kwam ik erach­ter dat de och­ten­den voor mij niet wer­ken. Ik ben dan op mijn best en wil die tijd opti­maal gebrui­ken voor ‘nut­ti­ge’ din­gen. Voor mezelf teke­nen past daar niet in. Dus, ik stel­de mijn plan bij en ver­schoof het teke­nen naar de avon­den. Dan hang ik vaak op de bank en dat kan ook met een teken­blok op schoot.
Helaas, ook dit bleek nade­len te heb­ben. Ik merk­te dat het op de bank teke­nen wel ont­span­nend is, maar cre­a­tief ben ik niet. Het wordt een soort bezig­heids­the­ra­pie en daar geniet ik toch min­der van.

Het teke­nen verslofte.

Tot ik op een dag op inter­net ‘strui­kel’ over een cur­sus illu­stre­ren. Dit trig­gert een idee dat ik eer­der had: ik kan ook op zoek gaan naar een teken­club­je. Zou ik daar meer genie­ten en ook ontspannen?
Dus, sinds eni­ge tijd stap ik – als de lock­down het toe­laat- dins­dag­och­tend op de fiets naar Soest en maak daar samen met zoń acht vrou­wen en een man teke­nin­gen. De docent laat inspi­re­ren­de voor­beel­den zien, leert me tech­nie­ken en daagt mij uit. Het sti­mu­leert me om te zien wat ande­ren maken. Ik geniet en ontspan!

En waar­om ik dit ver­tel? Ons ini­ti­a­tief Mijn Leven 2.0 wil men­sen met een ziek­te of fysie­ke beper­king onder­steu­nen bij het rea­li­se­ren van een pret­tig leven. Hier­voor is actie nodig. Uit onder­zoek weten we dat een actie­plan daar­bij helpt. Maar mijn teken­er­va­ring leer­de me meer. Een actie alleen is niet genoeg. Het is belang­rijk dat je steeds blijft chec­ken of de actie die je hebt gedaan je leven ook echt leu­ker maakt. De actie is immers slechts een mid­del om iets te rea­li­se­ren waar jij blij van wordt. En dat is en blijft een kwes­tie van pro­be­ren, erva­ren en voor­al ook evalueren.

Mia Wil­lems

PS. Wil je weten hoe je een actie­plan maakt dat je ook echt uit­voert? Of hoe je checkt of je actie echt bij­draagt aan een pret­ti­ger leven? Bekijk onze onli­ne mini-coa­ching of spreek een inspi­ra­tie­ses­sie af.