Miri­am (55 jaar) uit Soest leeft met MS en test­te op ons ver­zoek de nieu­we Uniek Spor­ten app, een gra­tis app over spor­ten en bewe­gen met een beperking.

De app heeft veel ver­schil­len­de opties:

- Ont­dek de app: een han­di­ge rond­lei­ding met voor­lees­func­tie, dus ook voor blin­den en slecht­zien­den te gebruiken.
— Thuis­wor­kouts: voor als je thuis wilt bewe­gen, maar niet weet hoe. Diver­se beper­kin­gen wor­den mee­ge­no­men en ook ver­schil­len­de niveaus, van begin­ner tot pro en er zijn ook meer­daag­se trai­nin­gen, die op een hel­de­re manier wor­den uitgelegd.
— Thuisvideo’s: je kunt mee­doen met diver­se wor­kouts, maar ook bij­voor­beeld met yoga.
— Uit­da­gin­gen: ga de uit­da­ging aan met ande­re gebrui­kers samen, met diver­se sporten.
— Sport­hulp­mid­del: zoek je bij­voor­beeld een sport­rol­stoel of ander sport­hulp­mid­del, dan staat hier beschre­ven hoe je hier­aan kunt komen. Uniek Spor­ten kan hier­bij ook helpen.
— Sport­club: vind je samen spor­ten fij­ner, dat zit er wel­licht een sport­club bij jou in de buurt.
— Fit­list: muziek voor jouw wor­kout, als je stil­te niet fijn vindt.
— Inspi­ra­tie: ver­ha­len en berich­ten van ande­ren om zelf ver­der te komen.
— Com­mu­ni­ty: diver­se groe­pen om uit te wis­se­len, zoals soci­al, recep­ten enz.

Afbeelding van startscherm van de Uniek Sporten app

Miriam: #vindikleuk

“omdat het een han­dig hulp­mid­del is voor als je de ande­re wegen naar sport (nog) niet kent of een hulp­mid­del han­dig vindt. Ik heb niet alles getest, omdat ik niet over­al behoef­te aan had. Ik ga nog aan de slag met een sport­hulp­mid­del, want ik wil een vast­fra­me-hand­bi­ke en deze zijn kost­baar. Ook de thuis­wor­kouts heb ik niet gedaan, want ik ben lie­ver bui­ten. Maar al met al is het een hele fij­ne app, die je ver­der brengt dan veel ande­re apps. Over­zich­te­lijk, toe­gan­ke­lijk en gra­tis. Wel even registreren!”

Uniek Sporten app

Down­load de app (voor iOS en Android) via de web­si­te van Uniek Spor­ten of in je App Sto­re. Je vindt ook veel infor­ma­tie op de web­si­te zelf, bij­voor­beeld over aan­schaf­fen of lenen van sport­hulp­mid­de­len.