Enke­le tien­dui­zen­den men­sen met een beper­king spor­ten of bewe­gen wei­nig, omdat ze niet de juis­te hulp­mid­de­len heb­ben. Bij pogin­gen om de vaak kost­ba­re hulp­mid­de­len ver­goed te krij­gen, komen men­sen terecht in een bos van instan­ties, rege­lin­gen en loket­ten. Om hier con­creet iets aan te doen, heeft Uniek Spor­ten een hulp­mid­de­len­plat­form gelan­ceerd: Uniek Spor­ten Hulp­mid­de­len. Een plat­form waar je terecht kan voor advies, aan­vraag én de finan­ci­ë­le afhan­de­ling van sporthulpmiddelen.

Alice: #vindikleuk

omdat spor­ten voor ieder­een moge­lijk moet zijn. Heb je daar een hulp­mid­del bij nodig dan vind ik dat je daar mak­ke­lijk aan moet kun­nen komen. Spor­ten bete­kent voor mij heel veel. Door te spor­ten blijf ik ‘soe­pel’ en in con­di­tie, heb ik soci­a­le con­tac­ten, regel­maat in mijn leven en heb ik veel lol en pret. Het maakt mijn leven een stuk aangenamer.

Ik heb zelf geen hulp­mid­de­len nodig om te spor­ten en daar­om vroeg ik Ingrid, ook betrok­ken bij Mijn leven 2.0, wat zij van het plat­form vindt. Zij sport graag en zit in een rol­stoel. Ze is enthou­si­ast over de dui­de­lij­ke web­si­te met veel infor­ma­tie. Ook vindt ze het fijn dat je een sport­hulp­mid­del eerst maxi­maal 6 maan­den gra­tis kan lenen. Bevalt het dan hel­pen ze je het hulp­mid­del aan te vra­gen en het (gedeel­te­lijk) ver­goed te krij­gen. Ingrid heeft aan­ge­ge­ven dat ze een lig­bi­ke wil uit­pro­be­ren. Amers­foort heeft er geen en daar­om wordt er nu gezocht of dit ergens anders wel kan. Ik hoop dat dit gaat lukken…

Bekijk het platform

Uniek Spor­ten Hulp­mid­de­len, voor de aan­schaf of uit­leen van sporthulpmiddelen