Janet en Talitha ‘thriven’ al jaren met een chro­ni­sche aan­doe­ning (to thrive = goed gedij­en). Ze leer­den elkaar ken­nen op de redac­tie van het maga­zi­ne van de NVLE, een ver­e­ni­ging die zich inzet voor men­sen met sys­teem­ziek­ten (lupus, APS, scle­ro­der­mie en MCTD). Ze beslo­ten om te gaan maken wat ze zelf mis­ten: ‘Een life­sty­le maga­zi­ne met onder­wer­pen die op ons van toe­pas­sing zijn, met als doel den­ken van­uit moge­lijk­he­den. Want een chro­ni­sche of fysie­ke aan­doe­ning hoeft geen reden te zijn om niet vol­op aan het leven deel te nemen.’ Zo ont­stond Thriving Maga­zi­ne.

Rosanne: #vindik leuk

“omdat het er aan­trek­ke­lijk uit­ziet. Je kunt zien dat Janet en Talitha erva­ring heb­ben met bla­den maken: mooie vorm­ge­ving, veel beeld, goed toe­gan­ke­lijk, inde­ling in topics als eten & drin­ken, fas­hi­on & beau­ty, psy­cho­lo­gie & mind­ful­ness en rela­ties & inti­mi­teit. Ook leuk dat je merkt dat de redac­tie uit jon­ge vrou­wen bestaat. Maar voor­al leuk vind ik de arti­ke­len: goed geschre­ven en over rele­van­te onder­wer­pen met tips waar je wat aan hebt. Het bla­dert als de LINDA. of de Jan en de toon is top. Het is pret­tig dwa­len van arti­kel naar arti­kel en het gaat daar­bij niet alleen om ‘nut­tig’ en ‘her­ken­ning’ maar voor­al om gewoon lek­ker lezen.”

Neem zelf een kijkje

Begin op de home­pa­ge of lees bij­voor­beeld het arti­kel ‘van FOMO naar JOMO (joy of mis­sing out)’.