Hoe zou jij rea­ge­ren? Mijn Leven 2.0 leg­de dit dilem­ma voor aan een aan­tal men­sen met een fysie­ke beper­king. Ze ver­tel­len wat zij zou­den doen:

Ik plan ook de leuke dingen in

“Ik bekijk het leven per dag en mijn mot­to is Car­pe Diem, ofte­wel pluk de dag. Wan­neer ik me goed voel en ik genoeg ener­gie heb, plan ik naast de ver­plich­te moetjes (bood­schap­pen, zie­ken­huis, fysio en aller­lei regel­za­ken met betrek­king tot mijn han­di­cap) ook leu­ke din­gen in.
Ik maak daar­bij ver­schil tus­sen goe­de en slech­te dagen. Het voor­naams­te is dat ik goed luis­ter naar mijn lijf en niet over mijn gren­zen heen ga. Dus wan­neer het even niet gaat, dan plan ik een uur­tje slaap in, zodat ik daar­na weer genoeg ener­gie heb.
Op goe­de dagen ga ik graag naar het bos met mijn hand­bi­ke, hon­den­kar en hond. Ik woon vlak bij het Randen­broe­ker­bos, een prach­tig natuur­ge­bied in Amers­foort,  waar zowel mijn hond als ik vre­se­lijk van genieten.
Wan­neer het mooi weer is, ga ik ook graag naar de stad om lek­ker op een ter­ras te genie­ten van een hap­je en drank­je en goed gezel­schap. Op min­der goe­de dagen plan ik leu­ke din­gen in die mij min­der ener­gie kos­ten, zoals het luis­te­ren naar mooie muziek, het lezen van een mooi boek, Net­flixen of internetten.”

- Tessa (51 Jaar) uit Amersfoort, heeft een dwarslaesie

Elke dag een moet-ding én iets leuks

Ook ik heb zeer beperk­te ener­gie. Mijn manier om daar mee om te gaan is om elke dag een moet-ding te doen en daar­naast iets wat ik leuk vind. Kort­om, het nut­ti­ge met het aan­ge­na­me afwis­se­len werkt voor mij. In de mor­gen doe ik de moet-ik-doen-din­gen en in de mid­dag dan iets als een boek luis­te­ren, film kij­ken, bezoek ont­van­gen of naar bui­ten gaan. In de avond pro­beer ik het­zelf­de te doen. Ik doe iets pret­tigs, zoals een boek luis­te­ren, en iets dat moet, zoals reke­nin­gen beta­len. En, ik ga vroeg naar bed anders “loop” ik de vol­gen­de dag op mijn tand­vlees (grijns).
Daar­naast slik ik regel­ma­tig pijn­stil­lers om toch iets leuks te kun­nen doen ook al kost dat veel energie.
En een tip: niet steeds naar dok­ters en zo gaan. Vraag hen, zoveel moge­lijk, om een tele­fo­nisch consult.

- Henya (68 jaar) uit Amersfoort. zit in een rolstoel

Je hoeft niet alles zelf te doen

“Het is heel her­ken­baar dat al je ener­gie opgaat aan din­gen die moe­ten, ter­wijl je juist zou wil­len dat je je ener­gie kunt beste­den aan din­gen die je leuk vindt of waar je zelfs wat ener­gie van krijgt, of in ieder geval een tevre­den of geluk­kig gevoel.
Pro­beer zo prak­tisch moge­lijk te den­ken. Bood­schap­pen hoef je bij­voor­beeld niet zelf te doen. Je kunt ze laten bezor­gen of je kunt, als het er niet zo veel zijn, iemand anders (vriend, buur­vrouw, vrij­wil­li­ger) vra­gen of die de bood­schap­pen voor je mee wil nemen.
Door zoveel moge­lijk din­gen uit te beste­den — ja, dat is vaak wel een din­ge­tje… — houd je meer ener­gie over voor leu­ke dingen.
Kijk ook eens wat de bes­te tijd op de dag is voor jou en houdt daar reke­ning mee bij het plan­nen. En plan dan niet alleen de din­gen die moe­ten, maar wis­sel af met leu­ke din­gen. Het helpt ook om alles wat moet te ver­de­len over de week en dan elke dag ook tijd voor leu­ke din­gen in te plan­nen. Bewust iets leuks plan­nen is een cadeau­tje aan jezelf en geeft je een goed gevoel. Zo houd je het beter vol.”

- Anke (56 jaar) uit Zeist, heeft verschillende chronische ziekten waaronder astma en fibromyalgie. Ook heeft ze een praktijk in Zeist waar zij cliënten met een chronische ziekte begeleid. Bekijk haar profiel.