Rehab Aca­de­my ver­zorgt op maat gemaak­te trai­nin­gen voor men­sen met een beper­king. Hun mot­to is: Wan­neer mee­doen niet meer van­zelf­spre­kend is, kan je het wel leren. Ze gaan er van­uit dat je eigen thuis­si­tu­a­tie en soci­a­le con­text de bes­te leer­school bie­den. Tij­dens hun trai­nings­pro­gram­ma geef je zelf aan waar je aan wilt wer­ken. Dit kan gaan over dage­lijk­se din­gen maar ook over bij­voor­beeld sport, rei­zen, werk, je rela­tie of zelf­ver­trou­wen. Je gaat samen met ande­ren aan de slag en ver­legt je eigen gren­zen daar waar ze je beper­ken. Je leert eigen nieu­we oplos­sin­gen vin­den. Ook voor iemand uit je direc­te omge­ving is ruim­te bin­nen de trai­nin­gen. Voor hen ziet het leven er immers ook anders uit.

Alice: #vindikleuk

omdat ik denk dat mee (blij­ven) doen, begint bij het zelf ont­dek­ken wat je wilt en nodig hebt om dat te berei­ken. Mee­doen bereik je niet alleen door de omge­ving aan te pas­sen en voor­zie­nin­gen te ver­strek­ken. Onder bege­lei­ding een trai­ning vol­gen kan denk ik ook nieu­we inzich­ten geven. Je merkt dan mis­schien dat je gren­zen anders lig­gen dan je dacht.

Des­tijds heb ik in mijn een­tje de zoek­tocht gedaan naar wat ik alle­maal nog (wel) kan. Daar heb ik best lang over gedaan, maar het is me wel gelukt. Inder­daad door echt te zoe­ken en te pro­be­ren. Val­len en opstaan. Wat hulp en/of uit­da­gin­gen waren wel­kom geweest. Wel­licht had ik dan eer­der en mak­ke­lij­ker mijn doel(en) bereikt. Rehab Aca­de­my biedt dit.

Er zit vaak meer in jezelf dan dat je zelf denkt!

 

Bekijk de website

Ben je benieuwd of dit iets voor jou kan zijn? Bekijk de web­si­te en infor­meer per mail of tele­fo­nisch naar de mogelijkheden.