Mia Willems

“Is het wel OK om iets leuks te doen?” Deze vraag komt op tij­dens een inspi­ra­tie­ses­sie van Mijn Leven 2.0 met Roe­lien, een vrouw die sinds meer dan een jaar veel gezond­heids­pro­ble­men heeft. Ze is druk aan het reva­li­de­ren, werkt hard aan haar her­stel en wor­stelt met het leven met al haar klach­ten. Ik spreek met haar over hoe zij haar leven pret­ti­ger kan maken.

Roe­lien weet wel wat ze leuk vindt. Ze houdt van bui­ten zijn, in de tuin wer­ken, klus­sen, wan­de­len. Genoeg idee­ën dus, maar wat blijkt: ze aar­zelt om deze acti­vi­tei­ten te gaan doen. Ze twij­felt of ze wel, nu ze nog her­stel­len­de is, tijd mag ste­ken in din­gen die ze fijn vindt. Niet omdat dat fysiek niet kan, maar omdat ze vindt dat ze moet wer­ken aan haar herstel.

Ik begrijp haar niet en vraag wat ‘wer­ken aan haar her­stel’ te maken heeft met ‘leu­ke din­gen doen’. Het is toch niet of-of? Roe­lien denkt even na en krijgt een inzicht. Ja, zegt ze, mis­schien heeft het hele­maal niet met elkaar te maken. Het leven kan en moet ook door­gaan ter­wijl ze werkt aan haar her­stel. Zo had ze er nog niet naar gekeken.

Ik ver­tel dit ver­haal aan Carin, mijn com­pag­non die psy­cho­loog is, en zij ver­telt dat dit speelt bij veel van haar cli­ën­ten met een ziek­te of beper­king. Men­sen zet­ten hun leven ‘on hold’ zolang ze wer­ken aan hun her­stel. Dat is ook niet zo vreemd. Er is je iets hef­tigs over­ko­men, je kan en wilt alles op alles zet­ten om beter te wor­den. Maar als het her­stel lan­ger op zich laat wach­ten, ver­ge­ten men­sen soms dat het ook belang­rijk is om gewoon te leven en dus ook din­gen te doen die fijn zijn. En dat ter­wijl ‘leu­ke din­gen doen’ juist bij­draagt aan je weer­baar­heid en dus helpt om het wer­ken aan je her­stel beter en lan­ger vol te hou­den. Het helpt om op te laden zodat je ‘de storm’ in je leven beter aankunt.

Na ons gesprek ervaar­de Roe­lien, grap­pig genoeg, dat din­gen doen waar ze ener­gie van krijgt, voor haar veel mak­ke­lij­ker is dan ze dacht. Zij had alleen even een bui­ten­staan­der nodig die haar erop atten­deer­de dat leu­ke din­gen doen geen bij­zaak is.
Haar inzicht zet ook mij aan het den­ken over mijn eigen leven. Wat heb ik eigen­lijk de afge­lo­pen week gedaan dat ik echt leuk vind? Gewoon voor mezelf, om op te laden? Ja, ook ik ga hier weer beter op letten.

Mia Wil­lems

PS Roe­lien had een inspi­ra­tie­ses­sie met Mia, ini­ti­a­tief­ne­mer van Mijn Leven 2.0 en zelf erva­rings­des­kun­di­ge. Wil je ook eens spar­ren met een col­le­ge-erva­rings­des­kun­di­ge over het leven? Boek een inspi­ra­tie­ses­sie.

Mia Wil­lems

PPS De naam Roe­lien is gefin­geerd om haar pri­va­cy te waarborgen.