“Ik zou het gewoon pro­be­ren. Als je dat niet doet, dan weet je ook niet of je het kan.” Ik moet aan deze woor­den van Thom den­ken als ik onze nieu­we onli­ne mini-coa­ching ‘Stap in je leven 2.0’ bekijk. Thom is een paar jaar gele­den blind gewor­den, is des­on­danks begon­nen met roei­en en traint nu zelfs voor de para­lym­pi­sche spelen.

Onze mini-coa­ching ‘Stap in je leven 2.0’ is net af. We wil­len met deze coa­ching men­sen met een ziek­te of beper­king onder­steu­nen om iets te gaan doen waar­mee ze een (nog) leu­ker leven cre­ë­ren. Tij­dens de ont­wik­ke­ling heb­ben Carin en ik lang nage­dacht hoe we de bege­lei­den­de film­pjes invul­ling gaan geven. Het was onze bedoe­ling dat we in deze film­pjes men­sen uit­leg geven hoe je erach­ter komt wat je leven pret­ti­ger maakt en hoe je een plan maakt dat je ook echt gaat uit­voe­ren. We wil­den laag­drem­pe­li­ge film­pjes maken, niet saai, met een posi­tie­ve sfeer.

We wis­ten wat we wil­den, maar een vraag stond nog open: wie gaat er op de film? Bei­den staan we niet graag op die manier in de belang­stel­ling. Maar, zeg­gen we tegen elkaar, wij zijn de ont­wik­ke­laars, er zit veel van ons­zelf in, het gaat over waar wij in gelo­ven. En dus stap­pen we met fris­se tegen­zin uit onze com­fort­zo­ne en gaan zelf op de film. Het is ten­slot­te zoals Thom zegt: “Alleen door het te doen, kom je erach­ter of je het kan. En als dat niet zo blijkt te zijn dan leer je daar ook weer van.”

10.000 takes later heb­ben we inder­daad veel geleerd. Zo weten we dat Carin op de meest vreem­de momen­ten ‘eeuh’ zegt en geen uit-haar-hoofd-geleer­de tek­sten kan opzeg­gen. We weten dat Mia ofwel haar hoofd scheef houdt, ofwel haar arm houdt als ware ze half­zij­dig ver­lamd. Ook weten we hoe belang­rijk het is dat je haar goed zit en dat je de juis­te kleur kle­ding kiest :-). Wat zijn we blij dat Rosan­ne Faber, die ons film­de, onein­dig veel geduld heeft…..
Maar, 10.000 takes later zijn de film­pjes ook af, en zijn we eigen­lijk best tevre­den. We heb­ben gela­chen, gebaald en zijn nu heel blij dat het is gelukt.
Kort­om, we zijn het hele­maal met Thom eens: Stap af en toe uit je com­fort­zo­ne, pro­beer iets nieuws, ga expe­ri­men­te­ren. Mis­schien kun je het wel en in ieder geval leer je er van!

Carin Schro­der en Mia Willems

PS Benieuwd naar het resul­taat van de film­pjes? Of mis­schien wel zin om een stap te zet­ten naar een pret­ti­ger leven? Klik hier voor de mini-coa­ching Stap in je leven 2.0.
PPS Benieuwd naar het film­pje van Thom? Bekijk het hier.